ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad OBS Duiveland

De MR van OBS Duiveland bestaat uit 6 personen. 3 personen in de oudergeleding en 3 teamleden. De locatiedirecteur is adviserend lid van de MR.

De MR is betrokken bij schoolse ontwikkelingen en heeft daar advies- en/of instemmingsrecht bij als er besloten moet worden. Voor de MR geldt, zijn er vragen stel ze dan aan de leden. Op die manier kunnen ze uw belangen ook op een goede manier behartigen.

De MR vergadert zo’n 4/5 x per jaar. Ook heeft de MR een stem in de GMR van de stichting OBASE. Een MR lid is dan ook afgevaardigde binnen de GMR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Oudergeleding MR:
* Michiel Bakker, Voorzitter
* Karlijn Padmos, Secretaris (Penningmeester)
* Peter-Jan van den Broek

Personeelsgeleding MR:
* Sandra Bruggeman
* Irene van der Sleen
* Astrid van de Graaf

Afgevaardigde GMR OBS Duiveland:
* Michiel Bakker

Onze contactgegevens