ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad OBS Duiveland

De MR van OBS Duiveland bestaat uit 7 personen. 4 personen in de oudergeleding en 3 teamleden. De locatiedirecteur is adviserend lid van de MR. Een en ander heeft te maken met de fusie tussen de school in Ouwerkerk en Nieuwerkerk. De ouder MR leden van Ouwerkerk zijn, na onderling overleg en overleg met ons bestuur, tijdelijk toegetreden tot de MR van OBS Duiveland.

De MR is betrokken bij schoolse ontwikkelingen en heeft daar advies- en/of instemmingsrecht bij als er besloten moet worden. Voor de MR geldt, zijn er vragen stel ze dan aan de leden. Op die manier kunnen ze uw belangen ook op een goede manier behartigen.

De MR vergadert zo’n 4/5 x per jaar. Ook heeft de MR een stem in de GMR van de stichting OBASE. Een MR lid is dan ook afgevaardigde binnen de GMR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Oudergeleding MR:
* Irene Buijs, voorzitter
* Ingrid van Westen, secretaris
* Jesca de Bruin
aangevuld met Eline Vrijland, tijdelijk i.v.m. fusie OBS ’t Stoofje

Personeelsgeleding MR:
* Tim Ravia, penningmeester
* Irene van der Sleen
* Astrid van de Graaf

Afgevaardigde GMR OBS Duiveland;
* Ellen Boot

Onze contactgegevens